අය වැය දෙවන වර කියවීම වැඩි ජන්ද 107 කින් සම්මතයි

අය වැය දෙවන වර කියවීම අද වැඩි ජන්ද 107 කින් සම්මත වුණා. එහිදී අය වැයට පක්ෂව ජන්ද 162 ක් හිමිවූ අතර විපක්ෂව හිමිවූ ජන්ද ගණන 55ක් පමණයි.හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ඇතුලු 7 දෙනකු ජන්දය බාවිතා කිරීමට පැමිණ සිටියේ නැහැ. ඒකාබද්ධ විපක්ෂය හා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණයි විරුද්ධව ජන්දය භාවිතා කළේ. එක්සත් ජාතික පක්ෂය හා සන්ධානයේ රජයට සම්බන්ධ පාර්ශවයත් දෙමල සන්ධානයත් අය වැයට පක්ෂ වුණා. ඊ පී ඩී පී සංවිධානයේ ඩග්ලස් දේවානන්ද මහතා සහ ආරුමුගම් තොණ්ඩමන් මහතාද ඇය වැය දෙවන වර කියවීමට පක්ෂවීම විශේෂත්වයක්.
මේ අය වැය පිළිතුරු කතාව ඉදිරිපත් කරමින් මුදල් අමාත්‍යවරයා පල කළ අදහස්.

මෙම පුවත හුවමාරු කරගන්න.Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න

Close