සැතපුම් 6200ක් ගිහින් ගත්ත මංගල ජායාරූප එකතුව

විවාහ මංගල උත්සවයක ජායාරූප ලබාගැනීම සදහා බොහෝ විට සුන්දර පරිසරයක් වෙත ගමන් කිරීම සිදුවනවා. එහෙත් ඒ වෙනුවෙන් සැතපුම් 6200ක දුරක් ගමන් කළ යුවලක් පිළිබද ඔබ අසා තිඛෙනවාද ? නෝර්වේ ජාතික ජායාරූප ශීල්පී හා ඔහුගේ බිරිද සැතපුම් 6200 ක දුරක් ගමන් කරමින් සිය මංගල ජායාරූප එකතුව මෙසේ ලබාගෙන තිබුණා.

01 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න