පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයකුගේ වැටුප් දීමනා මෙන්න

මෙරට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ වැටුප් වැඩිකිරීමේ අවශ්‍යතාවය මේ වන විට සංවාදයට ලක්ව තිබෙනවා. මේ දැනට මෙරට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයකු ලබන සාමාන්‍යය වැටුප් හා දීමනා ප්‍රමාණයයි.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න