මෙතෙක් නිපැයූ හොදම කාලගුණ චන්ද්‍රිකාව උඩු ගුවනට

පෘථවියේ කාලගුණික තත්ත්වයන් පිළිබද වඩාත් නිවැරදි අනාවැකි ලබා ගැනීම සදහා මෙතෙක් නිර්මාණය කළ හොදම චන්ද්‍රිකාව පසුගියදා කක්ෂගත කෙරුණා.
ඒ නාසා ආයතනය විසින්.
මෙම යානය නම් කර ඇත්තේ ගෝස් – ආර් යන නමින්.
මෙමගින් වඩාත් නිවැරදිව සුලි කුණාටු / ටොර්නාඩෝ / ගංවතුර / ගිනි කදු පිපිරීම් / ලැව් ගිනි, වලාකුලු තත්ත්වය / අකුණූ / සූර්්‍ය ගිනි දලු / ආදිය පිලිබද වඩාත් නිවැරදි තොරතුරු ලබා ගත හැකි බවයි නාසා ආයතනය පවසන්නේ.
ඒ අනුව මෙම චන්ද්‍රිකාව විප්ලවයක් ලෙස ඔවුන් හදුන්වාදී තිඛෙනවා.

 Typically, it will churn out full images of the Western Hemisphere every 15 minutes and the continental United States every five minutes. Specific storm regions will be updated every 30 seconds. Improved space weather sensors on GOES-R will monitor the sun and relay crucial information to forecasters so they can issue space weather alerts and warnings

The first in a series of four high-tech satellites, GOES-R hitched a ride on an unmanned Atlas V rocket, delayed an hour by rocket and other problems. The new satellite is the equivalent of a super high-definition TV, where previous satellites are the equivalent of black and white screens The satellite, valued by NOAA at $1 billion (£8.91 billion), is aiming for a 22,300-mile-high equatorial orbit. There, it will join three ageing spacecraft with 40-year-old technology, and become known as GOES-16. After months of testing, this newest satellite will take over for one of the older ones

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න