නාසා දියුණුම කාලගුණික චන්ද්‍රිකාවෙන් පැහැදිලි දසුන්

ලොව හොදම කාලගුණික සන්නිවේදන චන්ද්‍රිකාව වන ගෝස්-ආර් පසුගියදා කක්ක්ෂගත කළ බව අප මීට පෙර වාර්තා කරනු ලැබුවා.
මෙතෙක් බාදා මැද ලබා ගත් පෘථවියේ කාලගුණික වීඩියෝ දසුන් මෙහිදී අති නවීන හා පැහැදිලි ලෙස ලබා ගැනීමේ හැකියාව පවතිනවා.මේ පෙර වීඩියෝ දසුන් හා නවතම කාලගුණික චන්ද්‍රිකාවේ වීඩියෝ දසුන් අතර වෙනසයි.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න

Close
%d bloggers like this: