හගුරන්කෙත කිඩාරම් මලක් පිපිලා (Video)

කිඩාරම් මලක් පිපිලා තියෙනවා කියලා අහන්න ලැබෙන්නෙත් ඉතාමත් කලාතුරකින්. කිඩාරම් මලේ අල ආහාරයට ගන්නවා. ඒ නිසාම මේවාවල මල් පිපිලා තියෙනවා දකින්න ලැබෙන්නෙ ඉතාමත් අහම්බෙනුයි. මේ කිඩාරම් මල පීපී ඇත්තේ හගුරන්කෙත ප්‍රදේශයේයි.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න