ඇමති 27 කට වාහන ගන්න කෝටි 79ක පරිපූරක ඇස්තමේන්තුවක්

කැබිනට් ඇමැතිවරුන්, නියෝජ්‍ය ඇමැතිවරුන් සහ රාජ්‍ය ඇමැතිවරුන් විසිහත් දෙනෙකු හා විපක්ෂ නායක ආර්. සම්බන්ධන් මහතා වෙනුවෙන්  වාහන විසි අටක් මිලදී ගැනීම සඳහා රුපියල් හැත්තෑ නව කෝටි පහළොස් ලක්ෂයක මුදලක් ඉල්ලා පෙරේදා දිනයේදී පාර්ලිමේන්තුවට පරිපූරක ඇස්තමේන්තුවක් ඉදිරිපත් කෙරුණා.
මෙලෙස නව වාහන 28ක්  මිලදී ගැනීමට අදාළව මෙම මුදල් අනුමත කරන ලෙසට යෝජනා 22ක් ඇතුළත් 2016-06-24 දිනැති පරිපූරක ඇස්තමේන්තුව ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවේ සභානායක ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා විසින් .
අංක සී.එස්.ඒ. 16 හා 2016.05.18 දිනැති ජනාධිපති ‍ලේකම් කාර්යාල චක්‍ර‍ලේඛය අනුව මෙම ප්‍රතිපාදන ඉල්ලා තිඛෙනවා.  නව වාහන ඉල්ලා ඇති අය අතර ඇමැතිවරුන් හත් දෙනෙකු, නියෝජ්‍ය ඇමැතිවරුන් දොළොස් දෙනෙකු, රාජ්‍ය ඇමැතිවරු අට දෙනෙක් සහ විපක්ෂ නායකයාද වනවා.
මේ ඒ සම්බන්ධ තොරතුරුයි.

මහ නගර සභා හා බස්‌නාහිර සංවර්ධන නියෝජ්‍ය ඇමැතිවරයාට වාහන දෙකකට රුපියල් එක්‌කෝටි හතලිස්‌ ලක්‍ෂයක්‌, උසස්‌ අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග රාජ්‍ය ඇමැතිවරයාට රුපියල් තුන්කෝටි පනස්‌ ලක්‍ෂයක්‌, ස්‌වදේශ කටයුතු නියෝජ්‍ය ඇමැතිවරයාට (මුදලින් කොටසක්‌) රුපියල් ලක්‍ෂ හැත්තෑවක්‌, නිවාස හා ඉදිකිරීම් නියෝජ්‍ය ඇමැතිවරයාට (මුදලින් කොටසක්‌) රුපියල් ලක්‍ෂ හැත්තෑවක්‌, විදේශ රැකියා නියෝජ්‍ය ඇමැතිවරයාට (මුදලින් කොටසක්‌) රුපියල් ලක්‍ෂ හැත්තෑවක්‌ සහ මුදල් අමාත්‍යාංශ රාජ්‍ය ඇමැතිවරයාට රුපියල් තුන්කෝටි පනස්‌ ලක්‍ෂයක්‌ ඉල්ලා ඇත.

විදේශ රැකියා ඇමැතිට (මුදලින් කොටසක්‌) රුපියල් තුන්කෝටි පනස්‌ ලක්‍ෂයක්‌, තැපැල්, තැපැල් සේවා සහ මුස්‌ලිම් ආගමික කටයුතු නියෝජ්‍ය ඇමැතිවරයාට රුපියල් තුන්කෝටි පනස්‌ ලක්‍ෂයක්‌, රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ නියෝජ්‍ය ඇමැතිවරයාට (මුදලින් කොටසක්‌) හැත්තෑ පන්ලක්‍ෂයක්‌, විදුලි සංදේශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් නියෝජ්‍ය ඇමැතිවරයාට රුපියල් එක්‌කෝටි හතළිස්‌ ලක්‍ෂයක්‌, විපක්‍ෂ නායකවරයාට රුපියල් තුන්කෝටි පනස්‌ ලක්‍ෂයක්‌, සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය ඇමැතිවරයාට සහ නියෝජ්‍ය ඇමැතිවරයාට වාහන දෙකක්‌ සඳහා රුපියල් කෝටි හතක්‌, උසස්‌ අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග රාජ්‍ය ඇමැතිවරයාට තවත් තුන්කෝටි පනස්‌ ලක්‍ෂයක්‌, රාජ්‍ය ව්‍යවසාය සංවර්ධන ඇමැතිවරයාට සහ නියෝජ්‍ය ඇමැතිවරයාට වාහන දෙකක්‌ සඳහා රුපියල් කෝටි හතක්‌, සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳ කටයුතු ඇමැතිවරයාට රුපියල් තුන්කෝටි පනස්‌ ලක්‍ෂයක්‌ ඉල්ලා ඇත.

පළාත් සභා හා පළාත් පාලන රාජ්‍ය ඇමැතිවරයාට රුපියල් තුන්කෝටි පනස්‌ ලක්‍ෂයක්‌, වරාය හා නාවික කටයුතු ඇමැතිවරයාට සහ නියෝජ්‍ය ඇමැතිවරයාට වාහන දෙකක්‌ මිලට ගැනීම සඳහා රුපියල් කෝටි හතක්‌, ධීවර හා ජලජ සම්පත් රාජ්‍ය ඇමැතිවරයාට රුපියල් තුන්කෝටි පනස්‌ ලක්‍ෂයක්‌, ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු නියෝජ්‍ය ඇමැතිවරයාට රුපියල් තුන්කෝටි පනස්‌ ලක්‍ෂයක්‌, කාන්තා හා ළමා කටයුතු ඇමැතිවරියට සහ නියෝජ්‍ය ඇමැතිවරියට වාහන දෙකක්‌ සඳහා රුපියල් කෝටි හතක්‌, නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු රාජ්‍ය ඇමැතිවරයාට රුපියල් තුන්කෝටි පනස්‌ ලක්‍ෂයක්‌ මෙන්ම විද්‍යා තාක්‍ෂණ හා පර්යේෂණ ඇමැතිවරයාට සහ රාජ්‍ය ඇමැතිවරයාට වාහන දෙකක්‌ සඳහා රුපියල් කෝටි හතක්‌ මෙම පරිපූරක ඇස්‌තමේන්තුව මගින් ඉල්ලා තිබේ.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න