ඇස් මවිත කරන සොබාදහමේ ලස්සනම ගස්

ලෝකයේ ඇතැම් ස්වාභාවික දෑ විශ්වාස කිරීමට අපහසු තරමේ විශිෂ්ට ඒවා බව රහසක් නොවේ. මේ ඒ බව තහවුරු කරන ලෝකයේ ඇති විශිෂ්ටම දර්ශනීය ස්වාභාවික ගස් එකතුවක්. 

follow and like us:
W3Schools

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න