මහින්ද මෛත්‍රී අයවැයෙන් මුදල් වෙන්කරගත් හැටි මෙන්න

පසුගිය වසර 3ක කාලය තුල මෙරට ජනාධිපතිවරුන් වාර්ෂික අය වැය ලේඛනයෙන් සෘජුව තම පාලනය වෙනුවෙන් වෙන්කරගත් මුදල් ප්‍රමාණය අනාවරණ වී තිබෙනවා.
ඒ අනුව 2014 වසරේදී හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සහ 2016 /2017 වසරවලදී මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිවරයා වෙත වෙන්කර තිබූ මුදල් ප්‍රමාණයයි මෙහිදී සංසන්දනය කර ඇත්තේ.
2014 වසරේදී රජයේ වියදම බිලියන 2025 ක් වන විට ඉන් සියයට 48ක්ම වැය කර ඇත්තේ හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ පාලනයටයි.
ඒ අනුව රාජපක්ෂ මහතාට එම මුදලින් බිලියන 981ක් වෙන්කර තිබුණා.
කෙසේ වෙතත් 2016 වසරේදී මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාට අය වැයෙන් වෙන්කර තිබුණේ බිලියන 389ක් පමණයි.
ඒ රජයේ වියදම වූ බිලියන 3050ක් අතරිනුයි. එය අයවැයෙන් සියයට 13ක වියදම් ප්‍රතිශතයක් පමණයි.
එය මෙම වසරේදී සියයට 14 තෙක් වර්ධනය වී තිබුණද වෙන්කර ඇති මුදල තවත් පහත දමා තිබෙනවා.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න