පාර්ලිමේන්තුව අවට විරෝධතාවලට දැඩි පියවර

පාර්ලිමේන්තුව අවට මාර්ගය අවහිර කරමින් විරෝධතා පවත්වන පුද්ගලයින් සම්බන්ධයෙන් පියවර ගන්නැයි අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අද කතානායකවරයාගෙන් ඉල්ලීමක් කළා. ඒ අය වැය කාරක සබා අවස්ථා විවාදය අතරතුර පාර්ලිමේන්තුවේ අදහස් දක්වමින්.

follow and like us:
W3Schools

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න