රොකට්ටුවක් නැතිව අභ්‍යාවකාශයට යන නවතම යානය

රොකට්ටුවක් භාවිතා කිරීමකින් තොරව අභ්‍යාවකාශයට ගමන් කළ හැකි නව යානයක් පිළිබදව  SolarStratos සමාගම නව හදුන්වාදීමක් සිදුකර තිඛෙනවා.
සාමාන්‍ය ගුවන් යානයකට සමාන මෙම යානයේ දිග මීටර 8 යි දශම 5ක්.

සමාගම නව හදුන්වාදීමක් සිදුකර තිඛෙනවා.
සාමාන්‍ය ගුවන් යානයකට සමාන මෙම යානයේ දිග මීටර 8 යි දශම 5ක්.
කිලෝවෝට් 32ක සූර්ය බල එංජිමක් සහිත මෙම යානයට අඩි 75,000 ක් දක්වා ගුවන් ගතවීමට හැකියාව පැවතීම විශේෂත්වයක්.
පැය 2ක කාලයක් තුල එම අභ්‍යාවකාශ මට්ටමට ලගා වන යානයට විනාඩි 15ක් එම මට්ටමේ රැදී සිටීමේ හැකියාව පවතිනවා.
එයි එම මට්ටමේ සිට පෘථවියට ලගාවීමට යානයට ගතවන කාලය පැය 3ක්.

යානයට අභ්‍යාවකාශයේදී පීඩනයක් එල්ල නොවන පරිදි එය සැලසුම් කෙරෙන අතර අභ්‍යාවකාශ ගාමීන් අදින ආකාරයේ ඇදුම් ඇදීම මෙහිදීද අනිවාර්ය වනවා.
මෙහි එක්වරකට දෙදනකුට පමණයි ගමන් කළ හැකිවන්නේ.

SolarStratos has revealed its plans for a five hour mission to space and back, during which the plane and pilot will be subjected to frigid temperatures and extremely low pressures

The plane and hangar will be launched publicly on December 7th, with the mission set to take place in 2018. From up so high, passengers will be able to see first-hand the curvature of the Earth and witness the stars during the daytime

මෙම පුවත හුවමාරු කරගන්න.Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න