වාහන පැවරුම් නීත්‍යානුකූල කිරීමේ කාලය දික්වෙයි

වාහන පැවරුම් සහතික නීත්‍යනුකූල කර ගැනීම සඳහා ලබා දී තිබූ සහන කාලය දෙසැම්බර් 31 දා තෙක්‌ දීර්ඝ කිරීමට රජය තීරණය කර තිඛෙනවා.
ඒ කැබිනට් මණ්ඩලය ඊයේ ගනු ලැබූ තීරණයකට අනුවයි.

එම සහන කාලය අදින් (30 දා) අවසන් වීමට නියමිතව තිබූ අතර ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා ඇමැති නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා විසින් කැබිනට්‌ මණ්‌ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ වේ අදාළ කාලය දීර්ඝ කළ යුතු බවයි.

මෙම සහන කාලය තුළ පැවරුම් සහතික ලබා නොගතහොත් ප්‍රමාද වූ දිනකට රුපියල් 100 බැගින් මුළු කාලය සඳහාම දඩ ගෙවිය යුතු වනවා.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න