කොසොල් රජු දුටු සිහින 16 වර්තමානයේ සැබෑ වු හැටි

කොසොල් රජු දුටු සිහින 16 අර්ථ දක්වමින් බුදු හිමියන් දේශනා කළ ධර්මය අද වන විට මනාව සැබෑ වෙමින් පවතිනවා. ලෝකය දෙස පමණක් නොව අප රට දෙස බැලුවද එය තහවුරු වන බව දශක ගණනාවක සිට දැකගත හැකියි. මේ කොසොල් රජු දුටු සිහින 16 වර්තමානයට ගැලපෙන ආකාරයයි.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න