ඇස් රවට්ටන විස්මිත මායා සිතුවම්

ඇතැම් සිතුවම් තුල ගැබ් වන්නේ අප මුලින් දකින අරුත නොවේ. ඊට වෙනස් වූ  ගැඹුරු අරුතක්. එසේ මිනිස් මනස ක්ෂණික රැවටීමකට ලක් කරන විස්මිත සේයාරූ එකතුවක් මෙන්න.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න

Close
%d bloggers like this: