ලොව දැවැන්තම නැව ප්‍රංශයෙන් – දිග අඩි 1080 යි

ලෝකයේ ලොකුම නැව නිර්මාණය කිරීමේ කටයුතු මේ වන විට ප්‍රංශයේදී සිදුවනවා. ඒ අනුව දැනට ලෝකයේ දැවැන්තම නෞකාව වන රෝයල් කැරීබියන් නෞකාවට එම තත්ත්වය අහිමිවීමට නියමිතයි. නව නෞකාව නිර්මාණ කෙරෙන්නේ අඩි 1080 ක දිගකින් යුතුවයි. මේ ඒ පිළිබද පුවතයි.

මෙම පුවත හුවමාරු කරගන්න.Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න