ගෝබි කාන්තාරය මැද විස්මිත ක්ෂේම භූමිය

කාන්තාරයක් මධ්‍යයේ ක්ෂේම භූමියක් යනු මිල කළ නොහැකි ස්ථානයක් වනවා. ඒ ක්ෂේම භූමියක් නිර්මාණයවීම අතිශය දුලභ වන නිසයි. ඒ අයුරින් නිර්මාණය වූ චීනයේ ගෝබි කාන්තාරය මැද පිහිටි වසර දහස් ගණනක් ඉපැරණි ක්ෂේම භූමිය පිළිබදයි මේ.

මෙම පුවත හුවමාරු කරගන්න.Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න