අඩි 34ක ලොව දැවැන්තම රූපවාහිනිය වෙළදපලට

ලෝකයේ රූපවාහිනී තාක්ෂණය වේගවත් වර්ධනයක් අත් කර ගෙන තිඛෙනවා.එය තවත් පෙරට ගෙන යමින් අගල් වලින් නොව අඩි වලින් ප්‍රමාණය නම් කරන ලොව දැවැන්තම රූපවාහිනී යන්ත්‍රය ලොවට හදුන්වාදීමටයි සැම්සුන් සමාගම සමත්ව ඇත්තේ. ඒ අඩි 34ක ක තිරයකින් යුක්තවයි. මේ එම නිර්මාණයයි.

follow and like us:
W3Schools

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න