පෘථවියේ මැද පෙන්වන පේරාදෙණියේ විස්මිත පයිනස් ගස්

පයිනස් ගස් ඔබ අසා දැක ඇතුවාට කිසිදු සැකයක් නැහැ. එහෙත් එම පයිනස් විශේෂ අතරින් එක් විශේෂයක් පෘථවියේ මැද දිශාවට සෑම අවස්ථාවකදීම නැමී පිහිටන බවක් ඔබ දැන සිටියාද ? මේ පේරාදෙණිය උද්භිද උද්‍යානයේදීද දැකගත හැකි එම විස්මිත කුක් පයිනස් ශාකයේ විස්මයයි.

follow and like us:
W3Schools

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න