ලංකාවේ නැති රාවණ සාක්ෂි බ්‍රිතාන්‍ය කෞතුකාගාරයක

රාවණා සංකල්පය සැලකෙන්නේ අද වන විට තහවුරු කිරීමට අපහසු සාධක රහිත සංකල්පයක් ලෙසයි. එහෙත් අප රට තුල නොමැති එවන් රාවණ යුගයක් පිළිබද සාක්ෂි බ්‍රිතාන්‍යයේ කෞතුකාගාරයක අදටත් පවතින බවක් ඔබ දැන සිටියාද ? මේ රටට හිමි සම්පත් රටට අහිමි කර ඇති ආකාරය පිළිබද කෙටි අනාවරණයක්.

follow and like us:
W3Schools

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න