ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවයට අදාළ දත්ත සහිත නව වෙබ් අඩවියක්

ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවයට අදාළ දත්ත සම්බන්ධයෙන් කාලීනව පවත්නා ඉල්ලුම හේතු කොටගනිමින්ද, එම දත්ත භාවිත කරන්නන්ගේ පහසුව සලකා බලමින්ද, ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තු වෙබ් අඩවියෙහි Gender Statistics නමින් නව වෙබ් පිටුවක් නිර්මාණය කර තිඛෙනවා.

එමගින් ප්‍රධාන ක්ෂේත්‍ර 6ක් යටතේ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවයට අදාළ දත්ත පරිශීලනය කිරීමට මෙන්ම, දෙපාර්තමේන්තුව මගින් මෙතෙක් ප්‍රකාශයට පත්කර ඇති ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවයට අදාළ දත්ත ඇතුළත් ප්‍රකාශනවල මෘදු පිටපත්ද පරිශීලනය කිරීමේ හැකියාව පවතින බව එම දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

වර්ෂ 1995 සිට මේ දක්වා විවිධ ක්ෂේත්‍ර තුළ ස්ත්‍රී පුරුෂ වශයෙන් වෙන් වෙන්ව රැස්කර ඇති තොරතුරු පහසුවෙන් ලබාගැනීමට ඉඩ අවකාශය සැලසීම මෙම නව වෙබ් පිටුව නිර්මාණය කිරීම තුළින් දෙපාර්තමේන්තුව අපේක්ෂා කරනවා.

follow and like us:
W3Schools

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න