බැබිලෝනියාව තැනූ අහසින් ගිය සිංහයින් ලාංකිකයින්ද ?

ලෝකයෙන් සැගව ඇති බැබිලෝනියානු ශිෂ්ටාචාරය ගොඩනගා ඇත්තේ අහසින් පැමිණි සිංහ මිනිසුන් බවට එම ශිෂ්ටාචාරයෙන් හමුවූ පැරණි ලේඛණ මගින් අනාවරණවී ඇති බව ඔබ දැන සිටියාද ? එසේම එම සිංහ මිනිසුන්ගේ බව කියන සාධක වලින් බහුතරයක් ලාංකිකයින් වන අපගේ උරුමය තුල ගැබ්ව ඇති බවක් ඔබ දැන සිටියාද ? මේ බැබිලෝනියානු ශිෂ්ටාචාරය ගොඩනැගීමට මුල්වූයේ ලාංකිකයන්දැයි පැනයට පර්යේෂකයින් පිරිසක් ලබාදී ඇති ප්‍රතිචාරයයි.

follow and like us:
W3Schools

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න